“อิติสุคโต แปลว่า ผู้มาดี และผู้ไปดี”

คาถาบูชา ของหลวงพ่อโอภาสี
อิติสุคโต อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขมามิหัง

 

ประวัติวัดเขาอิติสุคโต๑

รูปอุโบสถวัดเขาอิติสุคโต

ที่ตั้งวัดเขาอิติสุคโต๑

วัดเขาอิติสุคโต ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘/๓๕  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน  อำเภอหัวหิน   จังหวัดระจวบคีรีขันธ์   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อทึ่  ๑๑๒ไร่ ๒งาน ๘๘ตารางวา  โฉนดที่ เลขที่  ๑๙๑๑  อาณาเขตทิศเหนือจดทางสาธารณะ  ทิศใต้จดถนนห้วยมงคล   ทิศตะวันออกจดเขากัสสปะ   ทิศตะวันตกจดเขาอิติสุคโต

 

ประวัติวัดเขาอิติสุคโต๑

ตั้งเมื่อ   พ.ศ.๒๔๘๐   เดิมเป็นสำนักสงฆ์   หลวงพ่อโอภาสี ได้ธุดงค์มาพบสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม      หลวงพ่อโอภาสีจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อกบซึ่งเป็นเพื่อนสหธัมมิก   ว่าสถานที่แห่งนั้นสำควรก่อสร้างสำนักสงฆ์   จึงได้ให้หลวงพ่อชื้น   วัดเพลงวิปัสสนา  ส่งลูกศิษย์  คือ  พระนคร  อํสุมาลี     และหลวงพ่อสารภี  (ผัก)และได้เริ่มสร้างวัดเขาอิติสุคโตได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง   สถานที่ตั้งวัดอยู่บนเนินเขาสูง  ด้านหน้าห่างจากพระราชวังไกลกังวล  ๒  กิโลเมตร    และพระนคร   อํสุมาลี  ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโตเมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๘      ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่   ๑๔   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๑๐   เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  ต่อมาพระอธิการนคร   อํสุมาลี  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอ  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับพระราชทินนามว่า  พระครูประเวทย์วรญาณ ได้มรณภาพ  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน   พ.ศ.๒๕๓๘    จากนั้นพระอธิการปรีชา    ธนวฑโก   ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ  วันที่  ๒๖   เมษายน  พ.ศ.๒๕๓๙  ในขณะที่พระอธิการปรีชา   ธนวฑโก   เป็นเจ้าอาวาสได้ก่อสร้าง  อาคาร   วิหาร   พระพุทธรูปฯต่อจากหลวงพ่อนครอย่างไม่ย่อถ้อต่อความเหน็ดเหนื่อยและมีความเจริญ  ทั้งด้านการก่อสร้างและนำพาพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม   ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูบรรพตพัฒนคุณเมื่อ  พ.ศ.๒๕๔๗

 

อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุ
อาคารเสนาสนะ
๑. อุโสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลังครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
๔. ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เมตร
๕. หอระฆัง ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
๖. กุฏิอุบาสิกา ๕ หลัง
๗. อาคารผู้ป่วยพักฟื้น ๑ หลัง
๘. อาคารปฏิบัติธรรม ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๙. หอพระไตปิฏก ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
๑. พระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้ว
๒. พระพุทธรูปแบบชินราชจำลอง จำนวน ๙ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว
๓. พระประศาลาการเปรียญ ๑ องค์ เนื้อปูน ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว
๔. พระแก้วมรกตจำลอง ๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว
๕. พระสังกัจจจจายน์แบบศิลปะจีน ขนาดหน้าตักกว้าง ๖ ศอก ๑ องค์
๖. พระศรีเมืองประกายแก้ว ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๙๐ เมตร ๑ องค์
๗. พระร่วงเศียรเกล้า ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๕๐ เมตร ๑ องค์
๘. พระศรีบ้านประกายรุ้ง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖.๒๐ เมตร ๑ องค์
๙. พระพุทธจำลองแบบเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา ขนาดหน้าตักกว้าง ๖.๒๐ เมตร ๓ องค์

โฉนดที่ดินวัดความบังเอิญคือคล้ายรูปแผนที่ประเทศไทย